Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2004-02-05
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi


GUNNAR BJÖRLINGS SAMLING

Den finlandssvenske lyrikern Gunnar Olof Björling föddes i Helsingfors den 31 maj 1887 och dog där 11 juli 1960.

Björling blev fil.kand. 1915 och auskulterade som lärare under året därefter utan större entusiasm. Åren 1917-22 var Björling sysselsatt med "föreberedelse för sitt litterära framträdande". 1922 skedde debuten med diktsamlingen Vilande dag på det lilla förlaget Daimon. Mottagandet var till en början kyligt, också från modernistiskt håll (bl.a. Elmer Diktonius och Hagar Olsson förhöll sig kritiska i sina recensioner) men snart kom Björling att räknas som en av de ledande inom den finlandssvenska modernismen.

Andra betydande diktsamlingar av Björling är Korset och löftet (1925), Kiri-ra (1930), Solgrönt (1933) och Ett blyertsstreck (1951). Björling var också en flitig medarbetare i tidskriften Quosego (1928-29).

Björlings lyrik var särskilt betydelsefull för de svenska s.k. fyrtiotalisterna och under ledning av Stig Carlson grundades Gunnar Björlingsamfundet i Sverige 1947.
FOTOGRAFIER
SJÄLVBIOGRAFISKA
ANTECKNINGAR
BÖCKER
Gunnar Björlings samling kom till Åbo Akademis bibliotek 1965. I sitt testamente förordnar Björling Cid Erik Tallqvist att ta hand om "manuskript, brev, papper av vart slag som befinner sig hos mig".  Då Cid Erik Tallqvist insjuknade  överlämnade han Björlings kvarlåtenskap till bröderna Olof och Rabbe Enckell som dock valde - genom professor P.O. Barcks förmedling - att överlåta handlingarna till Åbo Akademis bibliotek i oktober 1965. Handlingarna överlämnades först som deposition men senare tillföll äganderätten biblioteket.

Så gott som allt material i Björlingsamlingen vid Åbo Akademis bibliotek kommer från tiden efter februari 1944.  Natten till den 27 februari träffades huset i Brunnsparken i Helsingfors där Björling bodde av en bomb och alla hans tillhörigheter förstördes i den efterföljande eldsvådan.

Gunnar Björlings samling består av 90 volymer. Samlingen innehåller två huvudgrupper material: brev och manuskript. Därutöver finns i samlingen biografica (t.ex. testamenten och räkenskaper), fotografier, klipp samt uppsatser och annat material om Gunnar Björling. Bland breven finns både brev till Gunnar Björling samt brev och brevutkast från honom till andra personer. Större sviter av brev finns bl.a. från Tage Aurell, Stig Carlson, Walter Dickson, Johannes Edfelt, Bengt Holmqvist, Folke Isaksson, Fritz Mayer och Lorenz von Numers.

Manuskripten har ordnats kronologiskt av Erik Gamby 1970. De har senare förtecknats av Michel Ekman. Förteckningen finns utgiven under titeln Gunnar Björlings daterade manuskript (Åbo 1991). Endast tre av de sammanlagt 44 volymerna med manuskript innehåller material från tiden före 1944.

Den ursprungliga samlingen Björlingmaterial har under årens lopp fått ett flertal tillägg. Bl.a. har biblioteket fått kopior av de brev av Gunnar Björling till rikssvenska mottagare som finns i Uppsala universitetsbibliotek. Brev av Gunnar Björling finns också i andra samlingar på handskriftsavdelningen. Breven är sökbara i databasen Brevsam.
BIOGRAFICA
 BREV
MANUSKRIPT
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Litteratur: Carpelan, Bo: Gunnar Björlings diktning 1922-1933, Helsingfors 1960; Ekman Michel: Gunnar Björlings daterade manuskript med hänvisning till hans tryckta verk, Åbo 1991; Björlingstudier : föredrag vid Gunnar Björling-symposiet den 18-19 maj 1992 utgivna av Clas Zilliacus och Michel Ekman, Helsingfors 1993; Olsson, Anders: Att skriva dagen : Gunnar Björlings poetiska värld, Stockholm 1995; Hertzberg, Fredrik: Moving materialities on poetic materiality and translation with special reference to Gunnar Björling's poetry, Åbo 2002; Friberg, Leif: Från sonett till drömtext : Gunnar Björling's väg till modernismen, Stockholm 2004; Finlands svenska litteraturhistoria II, Helsingfors, Stockholm, 2000.

Sidorna gjorda av Martin Ellfolk 2004