Om disputationer - Typografiska glimtar - Några personportätt - Lite lärdomshistoria


Dissertationssamlingen

Denna samlingspresentation är baserad på 33 dissertationer som representerar olika tidsperioder, riktningar och ämnesområden. Dessa, och ytterligare ett par tusen gamla åbodissertationer är tillgängliga i original vid Åbo Akademis bibliotek. De inskannade dissertationerna kompletteras av texter som sätter in avhandlingarna i sitt lärdoms- och bokhistoriska sammanhang.

Texterna är skrivna av Marita Rajalin.


Dissertationssamlingen - bakgrund och samlingspolicy

Då Åbo Akademi grundades 1918 var det viktigt för det nya universitetet att anknyta till stadens akademiska traditioner, avbrutna genom Åbo brand omkring 90 år tidigare. Därför satsade akademibiblioteket från början på en samling dissertationer och annat tryck från ”gamla Åbo Akademi” (Akademien i Åbo 1640-1827), och motsvarande material från de andra gamla svenska universiteten. Bibliotekets första chef, Allan Törnudd, skriver i en översikt från 1925 om en ”vacker början till en samling academica”. Redan i början av 1920-talet uppgick denna samling till ca 15 000 dissertationer från Åbo, Uppsala och Lund, huvudsakligen från 1700-talet. Samlingen hade tillkommit tack vare gåvor från både Sverige och Finland. De svenska universitetsbiblioteken sände frikostigt dupletter från sina samlingar, och från tryckerihistoriska biblioteket på Skansen kom betydande mängder gammalt åbotryck. Bland privata välgörare kan nämnas professor Artur Rindell, generalkonsul Axel Solitander och generalkonsul Sven A. Lovén, men framför allt en svensk donator, löjnant Thore Virgin, en av Sveriges mest betydande boksamlare under 1900-talet. Han bidrog med en betydande kollektion, och ställde därtill en penningsumma för antikvariska förvärv till bibliotekets förfogande.

Dissertationer från Akademien i Åbo 1640-1827 är en samling på ca 10 hyllmeter. Den är alltså omfattande, men inte fullständig. I synnerhet beträffande 1600-talstrycket finns många luckor. Dessa försöker man komplettera genom antikvariska köp, gåvor och byten.

Avhandlingarna står uppställda i alfabetisk ordning enligt preses. Samlingen är okatalogiserad, men de tryck som ingår i samlingarna är förprickade i referensexemplar av Lidén & Marklin och av Vallinkoski (Catalogus disputationum, in Academiis et Gymnasiis Sveciae, ... Collectore Joh.Henr. Lidén. Upsalie 1778-1780. III. Disputationes Aboenses [1642-1777] och Catalogus disputationum in Academiis scandinaviae et Finlandiae Lidenianus continuatus a Gabr. Marklin. Upsaliae 1820. III. Disputationes Aboenses. 1778-1819 samt Vallinkoski, Jorma, Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Helsinki 1828).