K. Finska hushållningssällskapets arkiv

Redan i sällskapets 100-årshistorik från 1897 skriver Gustaf Cygnaeus att K. Finska Hushållningssällskapets arkiv "erbjuder rikligt material till sällskapets egen historia samt därutöfver hitintils af forskare föga beaktade bidrag till belysandet af Finlands både andliga och materiella utveckling från slutet af förra århundradet", något man kan skriva under ännu i dag. Arkivet kan vara en stor kunskapskälla för forskare från en mängd olika vetenskapsgrenar. Sedan 1976 förvaras arkivets äldre delar (t.o.m. 1917, med vissa undantag) på Handskriftssamlingar vid Åbo Akademis.
Fullständig arkivförteckning (PDF, 35 sidor)

Arkivet har uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram i april 2017. Med programmet avser Unesco att uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv och betona betydelsen av deras bevarandeför framtiden.

C I : Diarier över inkomna brev

CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 CI10 CI11 CI12 CI13 CI14

C II : Anordningsdiarier

CII1 CII2

D I : Kungliga och kejserliga brev. Övriga myndigheter

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12

D II : Sällskapets inre verksamhet

DII1 DII2 DII3 DII4 DII5 DII6 DII7

D III : Lanthandel, sockenmagasin m.m.

DIII1 DIII2 DIII3 DIII4 DIII5 DIII6

D IV : Jordbruksredskap, förbättring av jordbruket etc.

DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 DIV5 DIV6 DIV7

D V : Potatisodling

DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 DV9 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16

D VI : Prisskrifter

DVI1 DVI2 DVI3 DVI4

D VII : Sockenbeskrivningar

DVII1 DVII2 DVII3 DVII4 DVII5 DVII6 DVII7 DVII8

D IX : Låneansökningar

DIX1 DIX2

D X : Ahlmanska testamentet och sockenskolorna

DIX1 DIX2 DIX3 DIX4 DIX5 DIX6 DIX7 DIX8 DIX9 DIX10 DIX11 DIX12 DIX13 DIX14 DIX15 DIX16 DIX17

D XI : Svahnska donationen

DXI1