Dissertationer vid Kungliga Akademin i Åbo 1640-1827


Här presenteras ett urval bestående av 151 digitaliserade dissertationer från Kungliga Akademien i Åbo. De representerar olika tidsperioder och ämnesområden. Vid Åbo Akademis bibliotek finns ytterligare ett par tusen gamla åbodissertationer som du kan läsa i original genom att besöka biblioteket.

Bland våra samlingspresentationer kan du bekanta dig närmare med avhandlingarnas lärdoms- och bokhistoriska sammanhang.

Då du klickar på dissertationens titel i tabellen nedan öppnas verket som en PDF-fil.


Preses Respondent Dissertationens titel År
Achrelius, Dan. Lechander, Nic. J. De bello ejusq[ue] causis 1682:24
Avellan, Joh. Henr. Törnquist, Gust. Fine et via educationis 1803:2
Avellan, Joh. Henr. Neclair, Gust. Anthropologiae cognitio idoneo puerorum institutori necessaria 1806:3
Avellan, Joh. Henr. Sjöman, Er. Vilh. Theod. Aphorismorum trias 1827:8
Avellan, Joh. Henr. Elers, Joh. Läran om den absoluta friheten vid sin öfvergång till ändlighet i viljan 1 1827:11
Avellan, Joh. Henr. Forsman, Rud. Läran om den absoluta friheten vid sin öfvergång till ändlighet i viljan 2 1827:13
Avellan, Joh. Henr. Ticcander, Fred. Läran om den absoluta friheten vid sin öfvergång till ändlighet i viljan 3 1759
Bergbom, Fredr. Ehrström, Gust. Er. Dissertatio metaphysica Kantianorum de re in se (Ding an sich) doctrinam breviter examinans 1811:1
Bergbom, Fredr. Eneberg, Er. Gust. De libertate cum ecessitate concilianda 1813:2
Bergbom, Fredr. Nervander, Joh. Jac. De ortu et indole idealismo Fichtii 1822:3
Bilmark, Joh. Bergmark, Andr. De virtute non senescente 1763:9
Bilmark, Joh Wijnquist, Dan. De luxu bonorum morum corruptore 1763:10
Bilmark, Joh. Mechelin, Joh. Henr. De usu musices morali 1763:11
Bilmark, Joh. Heinricius, And. An felicitas reipublicae ex multitudine civium praecipue sit aestimanda? 1765:23
Bilmark, Joh. Dahlgren, Gust. Om upfostringsvärkets hinder i vårt k. fädernesland 1773:106
Bilmark, Joh. Solvin, Abrah. Om några besynnerliga bevis i rättegången 1773:109
Bilmark, Joh. Hallqvist, Pet. Er. De collisione inter leges & mores 1774:113
Bilmark, Joh. Holm, Carl Fred. Om medel att förekomma dueller 1776
Bilmark, Joh. Arckenholtz, Abr. Er. De libertate civili 1778:147
Bilmark, Joh. Breding, Sv. De moralitate ludorum aleae 1 1782:154
Bilmark, Joh. Breding, Sv. De moralitate ludorum aleae 2 1782:155
Bilmark, Joh. Asp, Andr. Joh. De diversis modis tractandi disciplinam moralem in academiis 1 1782:157
Bilmark, Joh. Asp, Gust. De diversis modis tractandi disciplinam moralem in academiis 2 1782:158
Bilmark, Joh. Wadell, Laur. De origine obligationis 1791:180
Bilmark, Joh. Wadell, Laur. De bono gustu, in vertendis libris apprime necessario 1792:185
Bilmark, Joh. Liljenstrand, Abr. De collisione inter honestum et utilitatem publicam 1798:218
Bilmark, Joh. Grönstrand, Fr. De magnis ingeniis, raro felicibus 1798:220
Bonsdorff, Joh. Juringius, Car. Ax. De Noacho arcam ingrediente, conjectura historico-philologica 1805
Bonsdorff, Joh. Pipping, Fr. Wilh. Animadversiones nonnullae in Iliadis Homericae XVIII: 509-541 1805
Browallius, Joh. Carling, Herm. Observatiunculae circa artem antiquarum gentium celebriorum numismata adornandi, in specie numi Sabinae expositio 1745
Browallius, Joh. Holmudd, Gab. G. De nexu inter virtutes intellectuales & morales 1745:41
Choraeus, Mich. Gummerus, Christ. De veritate aesthetica 1 1799:1
Choraeus, Mich. Castrén, Zach. De veritate aesthetica 2 1801:2
Choraeus, Mich. Asp, Car. Henr. De veritate aesthetica 3 1801:3
Flachsenius, Jac. Lithovius, Laur. L. Theoremata aliquot exhibens selectiora 1671:6
Flachsenius, Jac. Brochius, Magn. L. De virtute morali in genere 1672:7
Flachsenius, Jac. Dynaesius, Isr. H. De mundo 1674:68
Flachsenius, Jac. Pacchalenius, Andr. De reipublicae ab interitu vindicatione 1677:12
Flachsenius, Joh. Lund, Jac. J. Positiones nonnullae philosophicae 1679:5
Franzén, Franc. Mich. Forssman, Car. Henr. De principio ultimo officiorum hominis 1798:3
Franzén, Franc. Mich. Strömmer, Jac. Abr. Idea perfectae humanitatis 1798
Franzén, Franc. Mich. Moliis, Claud. Magn. De sensu morali 1 1803:19
Franzén, Franc. Mich. Cavander, Car. Plantin De sensu morali 2 1804:20
Franzén, Franc. Mich. Rehnström, Ol. De principiis juris naturae 1807:26
Franzén, Franc. Mich. Hoeckert, Joseph. Aug. Prolegomena in disciplinas jurium & officiorum metaphysico-anthropologica 1 1808:34
Franzén, Franc. Mich. Linsén, Joh. Gabr. Prolegomena in disciplinas jurium & ofiiciorum metaphysico-anthropologica 2 1810:35
Gadd, Pehr Adrian Carenius, Ephr. En physico-oeconomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn 1759
Gadd, Pehr Adrian Engström, Matthias Om schäfferiernes uphjelpande i Finland 1762
Gadolin, Gust. Paulin, Ab. De Ate Homerica & Hesiodea 1802
Gadolin, Joh. Bremer, Car. Otto Om flussers värkan vid järnmalmers proberande genom smältning 1794
Gyldenstolpe, Sam. Hahn, Petr. De majestate ejusque juribus, ecclesiasticis et politicis 1679:8
Gyldenstolpe, Sam. Wexionius, Ol. O. De summo bono 1680:9
Haartman, Jac. Joh. Höök, Er. Socrates philosophiam e coelo devocans 1757:1
Haartman, Jac. Joh. Slottman, Jon. Protheoria eruditionis humanae universae 1 1760:4
Haartman, Jac. Joh. Hoeckert, Jon. Abr. Theses moralis atque historici argumenti 1762:5
Haartman, Joh. Jac. Sirelius, Jac. De praejudiciis 1730:20
Haartman, Joh. Jac. Kiellgren, Jon. De affectibus humanis 1732:26
Hartman, Gabr. Isr. Åkerman, Nic. Meditationes de natura, origine, [et] veritate axiomatum, imprimis ultimorum principiorum cognitionis humanae 1801
Hahn, Pet. Biurbeck, Haqv. De coloribus 1697:46
Hartman, Gabr. Isr. Lundgren, Andr. De differentia notionum instrumentalium et realium 1 1804:2
Hartman, Gabr. Isr. Westzynthius, Car. Gabr. De differentia notionum instrumentalium et realium 2 1804:3
Hartman, Gabr. Isr. Edman, Joh. Adam De differentia notionum instrumentalium et realium 3 1804:4
Hartman, Gabr. Isr. Appelgren, Ad. Sim. De differentia notionum instrumentalium et realium 4 1804:5
Hartman, Gabr. Isr. Frosterus, Gust. Fredr. De tribus gradibus persvasionis 1808:6
Hartman, Gabr. Isr. Kunskapslära 1 1807
Hartman, Gabr. Isr. Kunskapslära 2 1808
Hassel, Henr. Tammelin, Nikl. De fabulis philosophorum 1732:47
Hassel, Henr. Bergstedt, Joh. De criterio veritatis 1736:25
Hassel, Henr. Tolpo, Joh. Caussae et origo superstitionis 1736:27
Hassel, Henr. Dahlgren, Jon. G. De libertate philosophandi 1744:68
Hassel, Henr. Gezelius, Joh. De consenso rationis & fidei 1744:69
Hassel, Henr. Legner, Abr. De diverso gustu reipublicae literariae 1751:114
Hassel, Henr. Krogius, Gabr. De natura et constitutione philosophiae practicae 1 1753:118
Hassel, Henr. Krogius, Gabr. De natura et constitutione philosophiae practicae 2 1754:119
Hassel, Henr. Hagelbeck, Andr. Abr. De praesenti reipublicae literariae flore 1 1754:120
Hassel, Henr. Hagelbeck, Andr. Abr. De praesenti reipublicae literariae flore 2 1754:121
Hasselbom, Nic. Lundmarck, Joh. De gradibus cognitionis humanae 1732:5
Hasselbom, Nic. Poppius, Henr. Examen monadum Leibnitianarum quoad elementa corporum 1745:21
Hällström, Gust. Gabr. Hjertman, Christ. Rud. Theoria celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis 1 1819:42
Hällström, Gust. Gabr. Fabritius, Joh. Theoria celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis 2 1819:43
Juslenius, Dan. Hassel, Henr. De usu et applicatione historiae ad vitam civilem 1726:10
Juslenius, Dan. Rothovius, Isaac. Theses philologico-morales 1726:11
Kalm, Pet. Cavander, Christian Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Sagu sochn i Åbo lähn 1753
Kalm, Pet. Castrén, Er. Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Cajanaborgs-län 1754
Kalm, Pet. Nibling, Elias Någre anmärckningar wid frukt-träns planterande i Finnland 1757
Kalm, Pet. Crusell, Nic. Några anmärckningar, rörande nödwändigheten af ek-skogarnas bättre wård och ans i Finland 1757
Kalm, Pet. Stenius, Jac. Om bästa sättet, at anlägga forssbyggnader. 1757
Kalm, Pet. Widenius, Er. E. Om stickel- eller krusbärs-buskars ans och nytta 1757
Kalm, Pet. Inberg, Er. Enfaldiga tankar huru trähus kunna i anseende til golf, tak och wäggar göras wäl warma 1762
Kalm, Pet. Calonius, Joh. Äpple-träns ans och skötsel, i Finland. 1769
Kempe, Ax. Liunbergius, Nic. Sven. De administratione reipublicae civili togata 1664:7
Kempe, Ax. Wichmann, Matth. C. De legislatione 1668:15
Lagus, Andr. Joh. Arenius, Henr. Immanuëlis Kant de tempore doctrina 1804:7
Lagus, Andr. Joh. Bergbom, Fredr. De repraesentatione originaria, principio cognoscendi ultimo 1810:8
Lagus, Andr. Joh. Holmström, Nic. Petr. De teleologiae naturalis ad theologiam constituendam insufficientia 1810
Lagus, Andr. Joh. RHolm, Fr. Ad. De originariis naturae humanae initiis, facultatem appetendi respicientibus 1814:10
Lagus, Andr. Joh. Grönholm, Fr. De emendatione morali 1815:13
Laurbecchius, Petr. Colliandro, Joh. Erl. De termino vitae humanae 1674:8
Laurbecchius, Petr. Rothovius, Car. Is. De Academiis earumque statu & juribus 1644
Laurbecchius, Petr. Falander, Jac. De chao 1679:35
Laurbecchius, Petr. Georgio G. Quaternio quaestionum philosophicarum 1687:50
Mennander, Car. Frid. Reinius, Isr. Anmärckningar samlade under en resa til China 1749
Mennander, Car. Frid. Wasström, Nic. Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo stad 1749
Mennander, Car. Frid. Backman, And. A. De monarchia Dei universali 1753
Mesterton, Car. Jerfvelin, Car. De syncretismo philosophico 1750:9
Mesterton, Car. Lindfors, Petr. De cognitione 1751:16
Mesterton, Car. Algéer, Sv. M. De utilitate et necessitate metaphysicae 1752:23
Mesterton, Car. Lindsteen, Henr. Peccato Philosophico 1753:33
Mesterton, Car. Nylander, Gabr. De materialismo 1753:35
Mesterton, Car. Forsius, Er. De essentiis rerum 1 1760:70
Miltopaeus, Mart. Platinus, Petr. Sven De abstractione et conceptu, eorumq[ue] usu 1665:2
Miltopaeus, Mart. Lithomannus, Andr. De publica juventutis institutione 1671:9
Miltopaeus, Mart. Georgii, Georg. De affectibus in genere 1668:5
Nääf, Wilh. Rob. Timberg, Andr. Theses philosophicae 1760:2
Nääf, Wilh. Rob. Simelius, Joh De permissione mali 1778:7
Palander, Gabr. Stenbäck, Joh. Sam. De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione 1813:11
Palander, Gabr. Wallenius, Ivar. Udalr. De divisione judiciorum ex respectu qualitatis oriunda 1644
Porthan, Henrik Gabriel Lindebäck, Jac. De usu mythologiae hodierno 1789
Porthan, Sigfrid Castrèn, Matth. De praejudiciis amovendis 1785
Porthan, Sigfrid Fabritius, Abrah. De Germania magna 1764
Rudeen, Torst. Rothovius, Car. Is. De aetatum varietate & characteribus in imitatione poëtica observandis 1699:16
Scarin, Alg. A. Afzelius, Er. De vitae eremiticae moralitate 1729:10
Scarin, Alg. A. Frosterius, Joh. De prudentia philosophantium 1744:83
Scarin, Alg. A. Chytræus, Jac. Aphorismi philosophici, de juribus principis qui imperio se abdicaverit 1748:111
Scarin, Alg. A. Godhemius, Jon. Aphorismi morales, nexum inter legem & officium in statu ordinario et extraordinario brevissime delineantes 1754:124
Sine praeside & respondente Calonius, Matthias De nova facie orbis Europaei circa saeculum reformationis exorta 1764
Spöring, Herm. Dieter Ekelund, Joh. Examen chymico-medicum fontis soterii Kuppisensis 1741
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 1 1658
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 2 1659
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 3 1659
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 4 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 5 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 6 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 7 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 8 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 9 1660
Svenonius, Enev. Gymnasium capiendae rationis humanae 10 1661
Svenonius, Enevald Gezelius, Joh. Jun. Nomenclator Adamus, occasione verborum, Gen. II.19.20 : leviter adumbrates 1667
Tengström, Jac. Schroderus, Isaacus Num et quatenus poenae capitales sint juris naturae 1777
Tengström, Joh. Jac. Ticklén, Joh. Fredr. Super dialogo Platonis, qui Protagoras inscribitur 1 1824:11
Tengström, Joh. Jac. Ticklén, Joh. Fredr. Super dialogo Platonis, qui Protagoras inscribitur 2 1824:12
Tengström, Joh. Jac. Aejmelé, Fred De fundamento virtutis 1826:15
Tjeder, Mich. Tjeder, Mich. Tankar om frihet i handel 1826
Tålpo, M. Simon. Frostelius, Matth. De ubietate 1698:24
Wallenius, Joh. Kraftman, Johan Divina affulgente gratia, ex decreto amptissimi, ad auram senatus academici, publice ventilandas sistet 1735:1
Wallenius, Joh. Haartman, Gust. De definitionibus 1737:3
Wallenius, Joh. Haartman, Joh. De foederibus christianorum cum infidelibus 1745:9
Wallenius, Joh. Fr. Berner, Dav. Historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens 1812
Wanochius, Andr. Jung, Johannes L. De radice, causis, et vinculis, societatis humanae 1690
Wexionius, Mich.O., Nob. Gyllenstolpe Rothovius, Car. Is. De Academiis earumque statu & juribus 1644
Wexionius, Mich. Collegium ethicum 1649