Samlingens väg till ÅAB - Lärdoms- och kulturhistoria - Bokhistoria - Register

Gadolinska biblioteket och dess väg till Åbo Akademis bibliotek

Gadolinska biblioteket är en av de största och värdefullaste specialsamlingarna i Åbo Akademis bibliotek, kanske den allra värdefullaste på grund av sin lärdomshistoriska betydelse. Det är också en av de första stora samlingarna som biblioteket fick motta. Biblioteksverksamheten vid det nygrundade Åbo Akademi inleddes den 2 januari 1919, och redan samma månad fattade konsistoriet beslut om anskaffning av Gadolinska biblioteket. Samlingen, vars värde uppskattades till 36 000 Fmk (omkring 13 000 € år 2007), överläts till akademin genom en av dess ägare, lantbruksrådet Emil af Hällström, till två tredjedelar gratis, medan den återstående tredjedelen inlöstes för 12 300 mark (ca. 4400 €). I mars anlände samlingen till biblioteket.

Gadolinska biblioteket har tillhört tre generationer åboprofessorer, Johan Browallius (1707-1755), hans svärson Jacob Gadolin (1719-1802) och dennes son Johan Gadolin (1760-1852), som alla i tur och ordning har byggt på samlingarna.

Till skillnad från många andra oersättliga samlingar – böcker, herbarier, mineralsamlingar, m.m. - överlevde Browallius och Gadolinarnas boksamling Åbo brand. Vid tiden för branden var Johan Gadolin redan pensionerad och bosatt på sin gård Sunila i Virmo norr om Åbo, på betryggande avstånd från förödelsen.

Samlingen omfattar något över 3400 volymer enligt en medföljande handskriven katalog, huvudsakligen 1600- och 1700-talsarbeten i samtida skinn- och pergamentband. Från 1500-talet finns 120 arbeten. Johan Gadolin levde länge och skaffade böcker ännu under sina sista år, fram till mitten av 1800-talet. En del av de arbeten som upptas i den handskrivna katalogen finns inte längre kvar i biblioteket. De har kommit bort på olika sätt (en del finns sannolikt kvar hos olika medlemmar av den tidigare ägarsläkten, en del har lånats ut till vänner och kolleger).

Vid ÅAB upprättades en kortkatalog, och numera ingår böckerna i Gadolinska samlingen även i bibliotekets onlinekatalog Alma.

Medan biblioteket verkade i Akademins huvudbyggnad vid Domkyrkotorget var Gadolinska biblioteket uppställt i ett särskilt rum, Gadolinska rummet, där även en del andra raritetssamlingar var inrymda. Sedan biblioteket fick en egen byggnad 1936 har samlingen varit uppställd i olika bokmagasin, numera står den tillsammans med övriga specialsamlingar.