Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm

Gunnar Björling

FOTOGRAFIER - BÖCKER - BIOGRAFICA - BREV - MANUSKRIPT - SJÄLVBIOGRAFISKA ANTECKNINGAR

Den finlandssvenske lyrikern Gunnar Olof Björling föddes i Helsingfors den 31 maj 1887 och dog där 11 juli 1960.

Björling blev fil.kand. 1915 och auskulterade som lärare under året därefter utan större entusiasm. Åren 1917-22 var Björling sysselsatt med "föreberedelse för sitt litterära framträdande". 1922 skedde debuten med diktsamlingen Vilande dag på det lilla förlaget Daimon. Mottagandet var till en början kyligt, också från modernistiskt håll (bl.a. Elmer Diktonius och Hagar Olsson förhöll sig kritiska i sina recensioner) men snart kom Björling att räknas som en av de ledande inom den finlandssvenska modernismen.

Andra betydande diktsamlingar av Björling är Korset och löftet (1925), Kiri-ra (1930), Solgrönt (1933) och Ett blyertsstreck (1951). Björling var också en flitig medarbetare i tidskriften Quosego (1928-29).

Björlings lyrik var särskilt betydelsefull för de svenska s.k. fyrtiotalisterna och under ledning av Stig Carlson grundades Gunnar Björlingsamfundet i Sverige 1947.


Gunnar Björlings samling kom till Åbo Akademis bibliotek 1965. I sitt testamente förordnar Björling Cid Erik Tallqvist att ta hand om "manuskript, brev, papper av vart slag som befinner sig hos mig". Då Cid Erik Tallqvist insjuknade överlämnade han Björlings kvarlåtenskap till bröderna Olof och Rabbe Enckell som dock valde - genom professor P.O. Barcks förmedling - att överlåta handlingarna till Åbo Akademis bibliotek i oktober 1965. Handlingarna överlämnades först som deposition men senare tillföll äganderätten biblioteket.

Så gott som allt material i Björlingsamlingen vid Åbo Akademis bibliotek kommer från tiden efter februari 1944. Natten till den 27 februari träffades huset i Brunnsparken i Helsingfors där Björling bodde av en bomb och alla hans tillhörigheter förstördes i den efterföljande eldsvådan.

Gunnar Björlings samling består av 90 volymer. Samlingen innehåller två huvudgrupper material: brev och manuskript. Därutöver finns i samlingen biografica (t.ex. testamenten och räkenskaper), fotografier, klipp samt uppsatser och annat material om Gunnar Björling. Bland breven finns både brev till Gunnar Björling samt brev och brevutkast från honom till andra personer. Större sviter av brev finns bl.a. från Tage Aurell, Stig Carlson, Walter Dickson, Johannes Edfelt, Bengt Holmqvist, Folke Isaksson, Fritz Mayer och Lorenz von Numers.

Manuskripten har ordnats kronologiskt av Erik Gamby 1970. De har senare förtecknats av Michel Ekman. Förteckningen finns utgiven under titeln Gunnar Björlings daterade manuskript (Åbo 1991). Endast tre av de sammanlagt 44 volymerna med manuskript innehåller material från tiden före 1944.

Den ursprungliga samlingen Björlingmaterial har under årens lopp fått ett flertal tillägg. Bl.a. har biblioteket fått kopior av de brev av Gunnar Björling till rikssvenska mottagare som finns i Uppsala universitetsbibliotek. Brev av Gunnar Björling finns också i andra samlingar på handskriftsavdelningen. Breven är sökbara i databasen Brevsam.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • I-XV Brev till Gunnar Björling, A-Ö
 • XVI-XVII Brev och brevutkast från Gunnar Björling, A-Ö
 • XVIII Brev från Gunnar Björling till Erik Adlercreutz och Lydia Björling.
 • Breven ovan sökbara i databasen
 • 19-56 Gunnar Björlings daterade manuskript
 • 57-63 Gunnar Björlings odaterade manuskript
 • 64 Dikter av andra personer
 • 65 Odaterade osorterade manuskript av GB (blyerts, svårläsliga)
 • 66 Artikelutkast
 • 67-69 Brev från Gunnar Björling till addressater i Sverige. Kopior från Uppsala universitetsbibliotek
 • 70 Särtryck - resor - kontakter i Sverige
 • 70 Särtryck - resor - kontakter i Sverige
 • 71 Biografica - fotografier - uppsatser om GB etc.
 • 72 Förlagskontrakt och redovisning - korrekturblad
 • 73-74 Tryckmanuskript
 • 75 Biografica - Författareföreningen - Björlingsamfundet
 • 76 Korrektur - tidningsklipp - anteckningar av GB
 • 77 Klippbok
 • 78 Inkomstuppgifter - skulder - testamenten
 • 79 Hyllningar - telegram
 • 80 Brev till Alarik Roos (original)
 • 81 Gunnar Björling 70 år
 • 82 Tonsättningar av dikter av GB
 • 83 Katalogutskrifter
 • 84 Gunnar Björling 60 år
 • 85 Klippbok (Fritz Mayer, original i UUB)
 • 86 Brevväxling mellan Cid Erik Tallqvist och Lars Ivar Ringbom (5 brev 1928)
 • 87 Intervju med Olof Enckell
 • 88 Dikter
 • 89 Ingvar Orvedals Björling-intervjuer
 • 90 Brev och manuskriptanteckningar från GB till Bo Carpelan