Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

I enlighet med sällskapets strävan till "odjurens bekämpande" belönades bonden Mårten Henricsson Kitunen från Virdois med en silvermedalj att bäras på bröstet 1801. Han hade under 22 års tid fällt åtminstone 130 fullväxta björnar samt därtill åtskilliga ungar. Utdrag från tingsprotokoll 1794 och sockenstämmoprotokoll 1801 D VIII:1 s.99-101

Brita Olofsdotter Pokela från Alavieska belönades år 1802 med en silverked med medaljong. Hon hade efter 19 år som piga blivit bondhustru och biträtt vid 473 förlossningar. Utdrag från sockenstämmoprotokoll (D VIII:1 s.194), beredningutskottets protokoll (28.5.1802; A I:4 s.301) samt sällskapets pleniprotokoll (1.10.1802; A I:4 s.199)

Skepparen Eric Söderström från Korpo hade som 18-åring 1796 ensam fört en skuta från Korpo en ny och gen väg till Närpes. Han anhöll om belöning för "upptäckten" 1805 men han ansågs ej vara värd någon eftersom "den mera berott av en vågsam tillfällighet än af omtanke och kunnighet". Eric Söderströms anhållan (odaterad, anl. till sällskapet 29.8.1805, D VIII:13 s.11-12), två skeppares intyg över bragden (19.8.1805 D VIII:13 s.13) samt beredningsutskottets protokoll (1.10.1805, A I:7 s.189)

Torparhustrun Brita Henricsdotter från Voipala säteri i Sysmä var den första bland hela socknens allmoge som vågat låta vaccinera sina barn mot smittkoppor. Hon belönades med en halsked av silver med vidhängande medaljong. Hon föreslogs bli belönad i ett brev till sällskapet av överstelöjnant Otto Wetterhoff (13.11.1803, D XIII:5A s.5-6)

Torparen Johan Henricsson Skogman från Skogman hemman i Ömossa by i Lappfjärds socken belönades år 1845 för att bl.a. ha uppodlat 9 tunnland åker och 13 tunnland äng samt för att ha uppfört 267 alnar stengärde. Han tilldelades sällskapets mindre silvermedalj. Nedan syneinstrument (24.9.1842), utdrag från sockenstämmans protokoll (19.6.1843), prästbevis (24.6.1843), landskansliets brev (29.6.1844), två brev till sällskapet från Skogman själv (ett odaterat, ett från 15.12.1844; allt i D VIII:21 s.417-422) samt sällskapets utskottsprotokoll (2.5.1845 A I:40 s.45):

Skattelappen och häradsnämndemannen Aslak Samuelsson Laiti bosatt i Utsjoki socken, 7 mil från kyrkan upp efter Tana älv, belönades för att vara en skicklig forsfarare, ha hållit härbärge för resande samt uppodlat en liten fläck sand- och stenjord. Han tilldelades en silverbägare om tio lod trots att åkerbruksutskottet föreslagit en silversked på prosten Fellmans bekostnad. Prosten Jacob Fellmans brev (30.3.1831 D VIII:16 s.226), sockenstämmans intyg (2.1.1831 D VIII:16 s.227) samt åkebruksutskottets och plenums protokoll (24.10 & 1.12.1831 A I 26):