Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

Finska Hushållningssällskapets omfattande verksamhet återspeglas i dess arkiv. Protokoll, memorial och brev från i synnerhet de första årtiondena på 1800-talet genomsyras av ett fosterländskt patos. Ivern att arbeta för landets förkovran var odiskutabel. Arkivet räddades vid Åbo brand 1827 tack vare dåvarande sekreteraren C.C. Böckers personliga ingripande. Sedan 1976 förvaras arkivets äldre delar (ungefär t.o.m. 1917) på Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek. Arkivet som mäter ca 40 hyllmeter består till största delen av inbundna volymer. Trots att arkivet undgått ödeläggelse genom krig och brand och sentida saneringar har det under seklernas gång uppstått några luckor i arkivet. Stora är de dock inte. Arkivet har omordnats flera gånger, senast år 1937. Tyvärr finns ingen nyckel till tidigare system varför de hänvisningar som förekommer i arbeten utgivna före detta år är missvisande. Nu är arkivet uppdelat i huvudserier med beteckningarna A till F. Huvudserierna är spjälkta i större och mindre underserier.

Ser. A

Innehåller protokoll och föredragningslistor. A I omfattar plenarmötesprotokollen med start 1797. Tyvärr saknas protokollen från 1.11.1813-1.11.1816 samt 1850. Beredningsutskottets och ekonomiutskottets protokoll är med från 1800. Vaccinationsutskottets protokoll är med från 1827 (oregelbundet), åkerbruksutskottets och slöjdutskottets protokoll från 1828. Dessa utskott upplöstes 1843 och ersattes med ett enda utskott vars protokoll är hopbundna med plenarmötesprotokollen. Från 1864 kallades utskottet bestyrelsen, senare endast styrelsen. Till A II hör diverse utskottsprotokoll, bl.a. vaccinations- potatis- och slöjdutskottets tidigare protokoll. Band A II 5 innhåller det för ledandet av Mustiala lantbruksinstitut tillsatta förvaltningsutskottets protokoll för 1838-1845. A III innehåller vaccinationsutskottets memorialprotokoll och föredragningslistor. A IV består av föredragningslistor för plenarmöten samt för bestyrelsens möte f.o.m. 1864. I A V finns bl.a. cirkulationslistor för utskottmedlemmarna.


Ser. B

Innehåller koncept till brev som avsänts från Finska Hushållningssällskapet. B I börjar år 1800. B II består av endast en volym och innehåller förvaltningutskottets brevkoncept rörande Mustiala lantbruksinstitut för åren 1839-1845.


Ser. C

Innehåller diarier över ankomna brev och över utanordningar. C I omspänner diarier för åren 1797-1921, C II utanordningar 1854-63 och 1879-1912.


Ser. D

Är arkivets mest mångskiftande grupp. Den är indelad i 25 underserier och innehåller brev och skrivelser av olika slag som sällskapet mottagit sedan 1797. D I innehåller kungliga och kejserliga reskript och skrivelser från generalguvernörerna och statliga ämbetsverk åren 1798-1915, tillsammans 12 volymer. D II innehåller handlingar rörande sällskapets inre förvaltning, ss. stadgar, val av ombudsmän, val av ledamöter etc. D III består av handlingar rörande främst lanthandel och sockenmagasin. I D IV ingår beskrivningar av jordbruksredskap, råd hur jordbruket kan förbättas och arbetet förenklas samt andra skrivelser rörande lanthushållning. D V innehåller material om potatisodling. Sällskapet såg främjandet av potatisodlingen i Finland som en av sina viktigaste uppgifter. D VI innehåller svar på Finska Hushållningssällskapets prisfrågor. Frågorna gällde oftast lantbruket. Orts- och sockenbeskrivningar dominerar D VII. Några av beskrivningarna finns tryckta. D VIII innehåller handlingar angående de belöningar som sällskapet utdelade. Till varje ansökan om belöning skulle en detaljerad utredning om ifrågavarande persons kvalifikationer för utmärkelsen bifogas. Noggranna syneinstrument lades till ansökningshandlingarna. D IX innehåller låneansökningar och D X, D XI och D XII material om de Ahlmanska, Svahnska och Eneskiöldska donationerna. Vaccinationen hörde till Finska Hushållningssällskapets angelägnaste uppgifter vilket kan studeras i D XIII. D XIV innehåller handlingar rörande sjukvård, bl.a. behandling av kreaturssjukdomar, botemedel för rödsot, tillredning av opium, behandling av skendöda m.m. D XV innehåller huvudsakligen handlingar rörande hemslöjd samt hamp- och linodling. Benviksinstitutet samt spinnskolan i Åbo återkommer också. D XVI innehåller också material från spinnskolan i Åbo. D XVII innehåller åkerbruksutskottets handlingar från 1818-31 medan D XVIII består av diverse handlingar från åren 1844-1849. D XIX består av markegångstaxor från åren 1827-44. D XX innehåller handlingar rörande skogshushållning och uppodling av kärr och mossar. D XXI består av finskpråkiga manuskript och D XXII innehåller material från lantbruksmöten, främst det första, 1847. D XXIII består av 24 volymer med material som ofta väl kunnat hänföras till andra serier, t.ex. utdelning av korn, syneinstrument, beredning av smör, anmärkningar angående Böckers invecklade räkenskaper etc. D XXIV-XXV innehåller till sällskapet inkomna skrivelser f.o.m. 1854.


Ser. E

Består av matriklar och personförteckningar som erbjuder mycket av personhistoriskt intresse. E 1 innehåller matriklar och förteckningar över sällskapets ledamöter och uppbördsmän 1797-1854. I E II ingår matriklar över elever i spinnskolan i Åbo samt Ålands handarbetsskola. E III består av förteckningar över utdelade belöningar men de är knappast fullständiga. I E IV finns bl.a. en förteckning församlingarna i Åbo stift med postadresaser 1822-24. E V innehåller en förteckning över vaccinationer medan E VI är inventarieförteckningar för åren 1800-27. E VII består av medaljansökningar från senare tid medan E VIII innehåller diverse förteckningar, bl.a. mantalslängder och markegångstaxor.


Ser. F

Består av handlingar rörande sällskapets räkenskaper och är uppdelade i nio underserier. F VII i 13 volymer gäller Mustiala lantbruksinstitut.


Det råder ingen tvekan om att serie D är den som har mest att ge en forskare av i dag. Av ovanstående summariska förteckning torde dock framgå rätt klart att det inte är alldeles lätt att utnyttja denna grupp. Handlingar som hänför sig till ett visst ämne är spridda i flera underserier. Serien är dock delvis förtecknad och till hjälp har forskaren också ett kartotek som dock är ofullständigt. Kartoteket innehåller både person- och ortnamn samt ämnesord. Lars Zilliacus' serie "Finska Huhållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen" är av stor betydelse för forskare i K. Finska Hushållningssällskapets arkiv.