Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

Med tillstånd av Konungen lät K. Finska Hushållningssällskapet redan år 1798 slå en medalj för att därmed belöna förtjänstfulla insatser på de verksamhetsområden sällskapet gjort till sina. Medaljen bar till en början konungens bild, senare kejsarens. Medaljen utdelades som pris för inlämnade skrifter, för förtjänster om sällskapet och för "stora, dristiga och nyttiga hushållsföretag", särskilt nyodlingar. Guldmedaljen var en sällsynt utmärkelse men silvermedaljen utdelades ganska frikostigt, även åt personer från allmogen. För att möjliggöra en gradering instiftades med kejsarens tillstånd 1844 en mindre medalj. För att uppmuntra "flit och idoghet" hos allmogen lät sällskapet 1798 utsätta belöningar för bl.a. följande förtjänster: uppförandet av goda byggnader, särskilt av sten eller tegel och med halmtak "på skånska viset", jordbruksförbättringar såsom tegdikning, jordblandning, goda redskap, utvidgning av höbol, ängsdikning, åkerutvidgning och mossupptagning, förtjänstfull boskapsskötsel, skogsskötsel, trädgårdsskötsel och potatisodling, lingarnsspånad och lärftvävnad på landsbygden, ull- och bomullsspånad i städerna, hantverkares möbelarbeten av inhemska träslag m.m.. Senare utsträcktes belöningarna för kvinnoslöjd att gälla även "mindre ståndspersoners" änkor och barn. Belöningarna utgjordes vanligen av silverbägare eller silverskedar. Penningbelöningar förekom också. Som belöning för långvarig och trogen tjänst utdelar sällskapet f.o.m. 1799 utmärkelser i sitt namn men på arbetsgivarens bekostnad. Åt manliga tjänare gavs hattband av silver och åt tjänarinnor silverhalskedjor med medaljong och inskrift. För att befrämja nykterhet krävdes f.o.m. 1807 som villkor för dylik utmärkelse intyg över ifrågavarande persons "seder, däribland äfven nykterhet såsom det första vilkoret för oklanderligt förhållande". Utdelningarna försiggick under högtidliga former och de belönades namn kungjordes i församlingarna. I Lars Zilliacus' serie "Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen" har elva häften ägnats åt sällskapets belöningar och utmärkelser. De är indelade geografiskt enligt län och den belönades namn kan hittas under boningsorten. Utöver uppgifter om motivet för belöningen finns hänvisningar till de handlingar i arkivet där ärendet behandlas.