Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

Upprop till Finska allmänheten om att K.Finska Hushållningssällskapet grundats.

K. Finska Hushållnigssällskapets stadgar 1797 - titelsida samt §§1-18 (om sällskapets ledamöter och tjänstemän)

Utdrag af Kongl. Finska Hushållningssällskapets Dagbok. Ett medlemsblad som sällskapet utgav åren 1801-1803. Innehåller olika notiser och artiklar om sällskapets verksamhet.


Redogörelse för K.Finska Hushållningssällskapets göromål. Sällskapets tryckta årsberättelse 1798-1854. F.o.m 1856 gick årsberättelsen under titeln K.Finska Hushållningssällskapets handlingar, 1904-1923 Finska Hushållningssällskapets årsberättelse, f.o.m. 1924 Finska Hushållningssällskapets årsbok.


K. Finska Hushållningssällskapets handlingar. Utkom i tre tomer åren 1803, 1807 och 1819. Innhåller längre artiklar, svar på prisfrågor, skrivelser tll H.M. Kejsaren etc. F.o.m. 1856 utkom Handlingar på nytt, då som sällskapets årsberättelse/årsbok. Kyrkoherde Johan Frosterus om odjuren i Pudasjärvi (från första tomen)

Underrättelser från K.Finska Hushållningssällskapet. Utkom periodiskt 1807-1826. Riktade sig främst till medlemskåren. Följdes av Tidning för landthushållare (1827-29, 1831) som utgavs under Carl Christian Böckers namn. Om surrogat för Caffé och sätt att förvara ägg (från fjärde häftet, 1809)

Beskrifning på Hedemossans och Renmossans beredning till sund och wälsmaklig föda. Den första av K.Finska Hushållningssällskapets upplysande små skrifter. Skriven av Joseph Pipping 1798.